Russian Qt Forum

Qt => Установка, сборка, отладка, тестирование => Тема начата: sprntl от Август 19, 2023, 15:29Название: Сборка QtCreator 4.12
Отправлено: sprntl от Август 19, 2023, 15:29
Всем здравствуйте!
Возникла ошибка при сборке:
Код:
make[3]: вход в каталог «/home/user/Загрузки/qt-creator-4.12/src/plugins/clangformat»
g++ -c -pipe -Wno-noexcept-type -Wno-class-memaccess -Wno-unused-parameter -Wno-comment -std=c++14 -D_GNU_SOURCE -D__STDC_CONSTANT_M
ACROS -D__STDC_FORMAT_MACROS -D__STDC_LIMIT_MACROS -O2 -std=gnu++1y -fvisibility=hidden -fvisibility-inlines-hidden -Wall -Wextra -D
_REENTRANT -fPIC -D'RELATIVE_PLUGIN_PATH="../lib/qtcreator/plugins"' -D'RELATIVE_LIBEXEC_PATH="../libexec/qtcreator"' -D'RELATIVE_DA
TA_PATH="../share/qtcreator"' -D'RELATIVE_DOC_PATH="../share/doc/qtcreator"' -DIDE_LIBRARY_BASENAME=\"lib\" -DQT_CREATOR -DQT_NO_JAV
A_STYLE_ITERATORS -DQT_NO_CAST_TO_ASCII -DQT_RESTRICTED_CAST_FROM_ASCII -DQT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE=0x050900 -DQT_USE_FAST_OPERAT
OR_PLUS -DQT_USE_FAST_CONCATENATION -DCLANG_VERSION=\"11.0.1\" -D"CLANG_RESOURCE_DIR=\"/usr/lib/llvm-11/lib/clang/11.0.1/include\""
-D"CLANG_BINDIR=\"/usr/lib/llvm-11/bin\"" -DQT_NO_DEBUG -DQT_PLUGIN -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CONCURRENT_LIB -DQT_NETWORK_L
IB -DQT_CORE_LIB -I../../../src -I../../../src -I../../libs -I/home/user/Загрузки/qt-creator-4.12/tools -I../../plugins -I../../libs
-I../../libs/3rdparty -I../../libs/3rdparty/syntax-highlighting/src/lib -I../../libs/3rdparty/syntax-highlighting/autogenerated/src
/lib -I. -I. -I/usr/lib/llvm-11/include -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5 -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtWidg
ets -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtGui -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtConcurrent -isystem /usr/include/x
86_64-linux-gnu/qt5/QtNetwork -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtCore -I.moc/release-shared -I.uic -I/usr/lib/x86_64-linux
-gnu/qt5/mkspecs/linux-g++ -o .obj/release-shared/clangformatbaseindenter.o clangformatbaseindenter.cpp
clangformatbaseindenter.cpp: In function ‘Utils::Text::Replacements ClangFormat::{anonymous}::utf16Replacements(const QTextDocument*
, const QByteArray&, const clang::tooling::Replacements&)’:
clangformatbaseindenter.cpp:346:99: error: no matching function for call to ‘QString::fromStdString(llvm::StringRef)’
                                           QString::fromStdString(replacement.getReplacementText()));
                                                                                                  ^
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtCore/QString:1,
                from ../../libs/utils/osspecificaspects.h:28,
                from ../../libs/utils/hostosinfo.h:30,
                from ../../libs/utils/fileutils.h:30,
                from ../../plugins/texteditor/indenter.h:28,
                from clangformatbaseindenter.h:28,
                from clangformatbaseindenter.cpp:26:
/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtCore/qstring.h:1555:16: note: candidate: ‘static QString QString::fromStdString(const string&)’
inline QString QString::fromStdString(const std::string &s)
               ^~~~~~~
/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtCore/qstring.h:1555:16: note:   no known conversion for argument 1 from ‘llvm::StringRef’ to ‘co
nst string&’ {aka ‘const std::__cxx11::basic_string<char>&’}
make[3]: *** [Makefile:599: .obj/release-shared/clangformatbaseindenter.o] Ошибка 1
make[3]: выход из каталога «/home/user/Загрузки/qt-creator-4.12/src/plugins/clangformat»
make[2]: *** [Makefile:148: sub-clangformat-make_first] Ошибка 2
make[2]: выход из каталога «/home/user/Загрузки/qt-creator-4.12/src/plugins»
make[1]: *** [Makefile:182: sub-plugins-make_first-ordered] Ошибка 2
make[1]: выход из каталога «/home/user/Загрузки/qt-creator-4.12/src»
make: *** [Makefile:48: sub-src-make_first-ordered] Ошибка 2

Прилагаю сам файл. Полагаю, что ошибка в лишней закрывающей скобке, указыватель показывает на неё. Но в самом коде не вижу её. Можете ткнуть пальцем, пожалуйста?


Название: Re: Сборка QtCreator 4.12
Отправлено: qate от Август 19, 2023, 19:16
и зачем именно QtCreator 4.12 если сейчас вышел 11.0.2 ?


Название: Re: Сборка QtCreator 4.12
Отправлено: kambala от Август 19, 2023, 19:53
ошибка вот в чем:

no known conversion for argument 1 from ‘llvm::StringRef’ to ‘const string&’


Название: Re: Сборка QtCreator 4.12
Отправлено: sprntl от Август 20, 2023, 00:40
ошибка вот в чем:

no known conversion for argument 1 from ‘llvm::StringRef’ to ‘const string&’

А как эта проблема решается?


Название: Re: Сборка QtCreator 4.12
Отправлено: kambala от Август 20, 2023, 15:06
после getReplacementText() допиши .str()