Russian Qt Forum

Qt => Общие вопросы => Тема начата: Noize_programmer от Май 21, 2023, 15:17Название: [РЕШЕНО]помогите разобраться с ошибками(DB)(Sql Lite)
Отправлено: Noize_programmer от Май 21, 2023, 15:17
проект: https://github.com/SpeechKingV/DB1 (https://github.com/SpeechKingV/DB1)

ошибки:
F:\projects\Qt_project\5.0.2\lesons\Book\DB\1\DB_Level2\main.cpp:17: ошибка: calling 'lastError' with incomplete return type 'QSqlError'

F:\projects\Qt_project\5.0.2\lesons\Book\DB\1\DB_Level2\main.cpp:17: ошибка: invalid operands to binary expression ('QDebug' and 'QSqlError')


вывод сборки:
15:15:45: Выполняются этапы для проекта DB_Level2...
15:15:45: Настройки не изменились, этап qmake пропускается.
15:15:45: Запускается: «F:\Qt5.14\Tools\mingw730_64\bin\mingw32-make.exe» -j6
F:/Qt5.14/Tools/mingw730_64/bin/mingw32-make -f Makefile.Debug
mingw32-make[1]: Entering directory 'F:/projects/Qt_project/5.0.2/lesons/Book/DB/1/build-DB_Level2-Desktop_Qt_5_12_12_MinGW_64_bit-Debug'
g++ -c -fno-keep-inline-dllexport -g -std=gnu++11 -Wall -W -Wextra -fexceptions -mthreads -DUNICODE -D_UNICODE -DWIN32 -DMINGW_HAS_SECURE_API=1 -DQT_QML_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_NEEDS_QMAIN -I..\DB_Level2 -I. -IF:\Qt5.14\5.12.12\mingw73_64\include -IF:\Qt5.14\5.12.12\mingw73_64\include\QtWidgets -IF:\Qt5.14\5.12.12\mingw73_64\include\QtGui -IF:\Qt5.14\5.12.12\mingw73_64\include\QtANGLE -IF:\Qt5.14\5.12.12\mingw73_64\include\QtCore -Idebug -I/include -IF:\Qt5.14\5.12.12\mingw73_64\mkspecs\win32-g++  -o debug\main.o ..\DB_Level2\main.cpp
..\DB_Level2\main.cpp: In function 'bool createConnection()':
..\DB_Level2\main.cpp:17:62: error: invalid use of incomplete type 'class QSqlError'
         qDebug() << "Cannot open database: " << db.lastError();
                                                              ^
In file included from F:\Qt5.14\5.12.12\mingw73_64\include/QtSql/QSqlDatabase:1:0,
                 from ..\DB_Level2\main.cpp:1:
F:\Qt5.14\5.12.12\mingw73_64\include/QtSql/qsqldatabase.h:49:7: note: forward declaration of 'class QSqlError'
 class QSqlError;
       ^~~~~~~~~
mingw32-make[1]: *** [Makefile.Debug:239: debug/main.o] Error 1
mingw32-make[1]: Leaving directory 'F:/projects/Qt_project/5.0.2/lesons/Book/DB/1/build-DB_Level2-Desktop_Qt_5_12_12_MinGW_64_bit-Debug'
mingw32-make: *** [Makefile:38: debug] Error 2
15:15:48: Процесс «F:\Qt5.14\Tools\mingw730_64\bin\mingw32-make.exe» завершился с кодом 2.
Ошибка при сборке/развёртывании проекта DB_Level2 (комплект: Desktop Qt 5.12.12 MinGW 64-bit)
Во время выполнения этапа «Сборка»
15:15:48: Прошло времени: 00:03.

помогите пожалуйста


Название: Re: помогите разобраться с ошибками(DB)(Sql Lite)
Отправлено: PimenS от Май 21, 2023, 15:32
В .pro
Код:
QT += sql

В main
Код:
#include <QSqlError>
Код:
qDebug() << "Cannot open database: " << db.lastError().text();


Название: Re: помогите разобраться с ошибками(DB)(Sql Lite)
Отправлено: Noize_programmer от Май 21, 2023, 20:08
В .pro
Код:
QT += sql

В main
Код:
#include <QSqlError>
Код:
qDebug() << "Cannot open database: " << db.lastError().text();

спасибо ошибки исправились